Stadgar

Wermländska Sällskapet i Stockholm – stadgar, 24 april 2018


Av den 13 december 1816, förnyade den 28 november 1864, med ändringar den 26 november 1918 och åter förnyade den 13 december 1923, med ändringar den 13 december 1930, den 13 december 1945, den 7 november 1952, den 11 november 1963, den 1 april 1976 samt förnyade den 24 april 2018.

§1 

Sällskapets namn är Wermländska Sällskapet i Stockholm (Sällskapet).

§2

Sällskapets ändamål är att med förankring i värmländsk kultur och historia främja gemyt och social gemenskap bland Sällskapets medlemmar samt efter förmåga och behov ge stöd och bistånd till landsmän och landsmaninnor boende i Stockholm.

§3

Medlem i Sällskapet kan den bli som är född i landskapen Värmland och Dalsland samt de som ”efter vanligen antagna grunder kunna såsom Wermlänningar anses”. Direktionen, som utgör Sällskapets styrelse, kan antaga och avföra medlemmar.

§4

Årsmöte med Sällskapets medlemmar hålles varje år under årets första kvartal. Kallelse till årsmöte skall sändas ut senast en månad före årsmötet. Dagordningen vid årsmötet skall uppta följande punkter:

1.     Val av ordförande för årsmötet och anmälan av sekreterare.

2.     Godkännande av röstlängden.

3.     Val av två justerare tillika rösträknare.

4.     Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

5.     Fastställande av dagordningen.

6.     Direktionens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7.     Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 

        samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den 

        fastställda balansräkningen.

8.     Beslut om ansvarsfrihet åt direktionens ledamöter.

9.     Beslut om årsavgift och andra avgifter.

10.   Anmälan av direktionens förslag till verksamhetsplan. 

11.   Val av ordförande intill nästa årsmöte

12.   Beslut om antal ledamöter i direktionen som skall väljas.

13.   Val av ledamöter i direktionen utöver ordförande på 1 eller 2 år.

14.   Val av två revisorer på 1 år.

15.   Val av valberedning om 2-3 personer varav en skall vara sammankallande.

16.   Till årsmötet från medlemmarna inkomna förslag som anmälts till 

        direktionen senast en månad före årsmötet, samt förslag från direktionen.

17.  Övriga frågor.

Direktionen kan kalla medlemmarna till föreningsmöte för beslut i frågor som rör Sällskapets verksamhet. Om revisorerna eller minst en tiondedel av Sällskapets medlemmar påkallar sådant föreningsmöte är direktionen skyldig att efterkomma denna önskan. En sådan begäran skall göras skriftligen till direktionen. Vid beslutande föreningsmöte får endast de frågor tas upp för avgörande som upptas på utsänd dagordning. Kallelse till beslutande föreningsmöte skall sändas ut senast en månad före utsatt dag för mötet.

Endast medlemmar närvarande vid årsmöte och föreningsmöte äger rösträtt.

Val skall ske med slutna sedlar om så påkallas av närvarande medlem.

Vid val av direktion skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

 §5

Sällskapets direktion skall bestå av 10-14 personer valda bland Sällskapets medlemmar. Sällskapets ordförande skall snarast efter årsmötet kalla till konstituerande sammanträde med direktionen som inom sig väljer vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare samt sånganförare.

Direktionen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandes utslagsröst.

§6

Sällskapets räkenskapsår följer kalenderår.

§7 

Direktionen skall besluta om en arbetsordning samt om firmateckning och attesträtt. Direktionen skall vidare föra och fortlöpande revidera förteckning över Sällskapets medlemmar.

§8

Direktionen skall årligen upprätta en verksamhetsplan och budget. Direktionen skall förvalta sällskapets ekonomiska tillgångar under betryggande former. Mottagna donationer förvaltas i överensstämmelse med villkor i donationen. 

§9

Sällskapets räkenskaper och styrelsens övriga verksamhet granskas årligen av två av årsmötet utsedda revisorer.

§10

På förslag av direktionen kan årsmötet till hedersledamot utse person, som på ett framstående sätt främjat Sällskapets syfte. Beslut tas med acklamation. Namn på föreslagen hedersledamot skall anges i kallelsen till årsmötet.

§11

Medlem erlägger årligen av årsmötet fastlagd medlemsavgift. Medlem som ej betalat medlemsavgift under två på varandra följande år avförs som medlem. Hedersledamot är undantagen från medlemsavgift.

§12

Tillresande landsman och landsmaninna äger tillträde till Sällskapets sammankomster.

§13

Förslag till ändring av dessa stadgar skall beredas av direktionen och föreläggas årsmöte. Sådant förslag skall ha kommit medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. Av årsmötet antagen stadgeändring skall bekräftas av nästkommande årsmöte eller av påföljande beslutande föreningsmöte varefter beslutet äger laga kraft med omedelbar verkan. För att en sådan ändring skall vara giltig fordras, att vid båda sammankomsterna två tredjedelar av närvarande medlemmar är ense.